Spory sądowe

Z sukcesem prowadzimy skomplikowane spory.

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych, arbitrażowych, sądowo-administracyjnych i administracyjnych. Uczestniczymy w procesach pojednawczych i mediacyjnych.

Nasz zespół specjalistów ściśle ze sobą współpracuje przy opracowywaniu najlepszych strategii procesowych dotyczących Klientów z różnych sektorów gospodarki. Reprezentujemy Klientów zarówno w ramach sporów cywilnych i administracyjnych, jak również spraw związanych z odpowiedzialnością karną.

Na etapie poprzedzającym spór sądowy zapewniamy pomoc w ocenie możliwych skutków procesu oraz proponujemy alternatywne sposoby rozwiązania sporu.

Reprezentujemy Klientów w krajowych i międzynarodowych sporach arbitrażowych przed instytucjami arbitrażowymi.

Więcej

W czym pomagamy?

  • w pozwach indywidualnych,
  • w arbitrażu i mediacjach,
  • w sporach na tle nieuczciwej konkurencji,
  • w sporach dotyczących naruszeń własności intelektualnej i praw autorskich,
  • w sporach dotyczących rynku nieruchomości i inwestycji budowlanych,
  • w sporach pracowniczych,
  • w sporach korporacyjnych i handlowych,
  • w sprawach karnych,
  • w sporach wynikających z wdrożeń kontraktów IT,
  • w sporach w ramach procedur zamówień publicznych (w tym przed Krajową Izbą Odwoławczą).