Compliance/AML/RODO

Dbamy o właściwe procedury
w strukturach naszych Klientów.

Zespół ekspertów BCLA świadczy profesjonalne usługi prawne związane z doradztwem w sprawach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) oraz wdrażania wewnętrznych procedur działalności Klientów zgodnie z prawem (business and legal compliance), które pomagają uniknąć ryzyka, jakie może wyniknąć w związku z niezgodnością prowadzonej działalności z przepisami prawa, wewnętrznymi regulacjami oraz zalecaną praktyką w danym sektorze gospodarczym. 

Świadczymy kompleksowe usługi prawne w zakresie ochronnych danych osobowych (RODO).

Więcej

W czym pomagamy?

  • wspieramy instytucje obowiązane w zakresie wdrożenia regulacji prawnych wynikających z przepisów prawnych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
  • przygotowujemy oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu instytucji,
  • wspieramy instytucje obowiązane w wykonywaniu obowiązków regulacyjnych, m.in. identyfikacji Klientów, ocenie ryzyka, monitorowaniu transakcji, szkoleniach,
  • identyfikujemy obszary zagrożeń oraz przygotowujemy wewnętrzne procedury compliance i zasady funkcjonowania jednostki, w tym procedury kryzysowe,
  • szkolimy pracowników i współpracowników w zakresie przestrzegania programów i procedur funkcjonujących w organizacji oraz badamy spójność i kompletność wewnętrznych regulacji,
  • pomagamy Klientom w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych,
  • przygotowujemy dla Klientów pełną dokumentację i procedury w zakresie ochrony danych osobowych (m.in. RODO), w tym polityki IT, polityki prywatności, polityki realizacji praw podmiotów danych, umowy powierzenia przetwarzania danych, klauzule zgód na przetwarzanie danych, klauzule informacyjne oraz procedury reagowania na incydenty,
  • z sukcesami reprezentujemy Klientów w postępowaniach związanych z ochroną danych osobowych, a także w toku kontroli i postępowaniach wszczynanych w następstwie kontroli.