Nota prawna

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszy dokument zawiera informacje o zasadach przetwarzania przez BCLA Bisiorek, Cieśliński i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni („BCLA”) Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych w związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

 1. Wskazanie administratora
  1. Administratorem danych osobowych jest BCLA Bisiorek, Cieśliński i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni, ul. Olimpijska 3, 02-636 Warszawa, telefon: 22 672 00 72, mail: kancelaria@bcla.pl.
 2. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  1. BCLA przetwarza Pani/Pana dane osobowe w związku z zawarciem przez Panią/Pana umowy z BCLA albo podjęcia na Pani/Pana żądanie działań przez BCLA przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
  2. Ponadto, BCLA przetwarza Pani/Pana dane osobowe z uwagi na konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit c RODO) lub gdy to jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów BCLA (art. 6 ust. 1 lit f RODO), w szczególności:
   1. w celach wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz z zakresu rachunkowości;
   2. w celach związanych z prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami;
   3. w celach sprzedaży wierzytelności BCLA względem Pani/Pana oraz dochodzenia roszczeń przez BCLA;
   4. w celach związanych z rozwojem biznesu oraz marketingu usług prawnych;
   5. w celu odpowiedzi na zadawane pytania za pośrednictwem poczty elektronicznej;
   6. w celu badania ruchu internetowego na stronie poprzez analizę anonimowych danych pochodzących z znaczników internetowych (plików cookies);
   7. w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych współpracą z BCLA (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  3. W innych przypadkach, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
 3. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych
  1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. 2, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:
   1. podmiotom współpracującym z BCLA przy wykonywaniu umów na rzecz Pani/Pana, w tym podmiotom przetwarzającym dane na podstawie art. 28 RODO lub art. 29 RODO;
   2. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa,
   3. podmiotom świadczącym dla nas usługi (np. hostingowe, obsługi IT);
   4. anonimowe dane dotyczące ruchu na naszej stronie (czyli wyniki analizy cookies) możemy też udostępniać naszej agencji marketingowej.
 4. Okresy przetwarzania danych osobowych
  1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów tj. w zakresie zawierania i/lub wykonywania umowy między Panią/Panem, a BCLA, przez okres do czasu zakończenia procesu zawierania umowy lub jej wykonywania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego i/lub regulaminy wykonywania zawodu adwokata lub radcy prawnego. W zakresie, w jakim dane osobowe przetwarzane będą w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych, o których mowa w punkcie 2.2.4. będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania. Dane pozyskane w korespondencji będziemy przechowywać nie dłużej niż 5 lat upływających od końca roku ich otrzymania, chyba że pojawi się konkretny powód dla ich dalszego przetwarzania (np. świadczenie pomocy prawnej). Jeśli cel przetwarzania się zmieni, poinformujemy Panią/Pana o tym zgodnie z RODO.
 5. Uprawnienia osób, których dane są przetwarzane
  1. BCLA informuje, że przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
   1. prawo do dostępu do swoich danych oraz uzyskania ich kopii;
   2. prawo do żądania sprostowania danych osobowych;
   3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
   4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   5. prawo do przenoszenia danych osobowych;
   6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
   7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
   8. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszenia przepisów RODO przy przetwarzaniu danych osobowych.
  2. Wskazane uprawnienia wymienione w punktach 5.1.1-5.1.8 może Pani/Pan realizować poprzez zgłoszenie do BCLA żądania realizacji uprawnienia w formie elektronicznej na następujący adres mailowy:
   kancelaria@bcla.pl lub w formie pisemnej na adres: ul. Olimpijska 3, 02-636 Warszawa.
 6. Informacje o obowiązku podania danych
  1. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy z Panią/Panem. W przypadku niepodania przez Panią/Pana danych osobowych BCLA będzie uprawniona do odmowy zawarcia umowy.
 7. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
  1. BCLA nie przetwarza danych osobowych w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.