Nowe perspektywy dla osób prowadzących działalność gospodarczą – projekt zmian w prawie pracy

Rewolucyjny projekt zmian w kodeksie pracy, który zakłada wyrównanie szans pracowników na rynku pracy, bez względu na rodzaj umowy cywilnoprawnej na podstawie, której osoby te pracują.

 

W dniu 13 maja 2024 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło założenia do projektu zmian ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465; dalej: Kodeks pracy), które zakładają wliczenie do stażu pracy okresu pracy na podstawie innych umów, a niżeli dotychczas przewidzianych w prawie pracy.

 

Wliczane do stażu pracy mają być okresy wykonywania pracy i prowadzenia działalności, których tytuły do ubezpieczenia społecznego określone są w art. 6 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 497):

  • pracownicy, z wyłączeniem prokuratorów;
  • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych;
  • osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanymi dalej “zleceniobiorcami”, oraz osoby z nimi współpracujące,
  • osoby prowadzące pozarolniczą działalność oraz osoby z nimi współpracujące;
  • posłowie i senatorowie pobierający uposażenie oraz posłowie do Parlamentu Europejskiego;
  • osoby wykonujące odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania;
  • żołnierze niezawodowi pełniący czynną służbę wojskową;
  • osoby odbywające służbę zastępczą.

Dokumentem potwierdzającym lata pracy, a jednocześnie uprawniającym do doliczenia lat pracy do stażu pracy, będzie zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o odprowadzaniu składek na ubezpieczenie społeczne z powyżej wskazanych tytułów do ubezpieczenia.

Projektowane zmiany pozwolą osobom dotychczas zatrudnionym na podstawie innych umów cywilnoprawnych, przy zmianie sposobu zatrudnienia na umowę pracę, na uzyskanie niektórych uprawień pracowniczych (nagroda jubileuszowa, urlop, dodatek stażowy), czy też pozwolą takim osobom na dostęp do stanowisk pracy, gdzie warunkiem jest określony staż pracy.

Przyjęcie projektu przez Radę Ministrów planowane jest na trzeci kwartał 2024 r.

 

Autor wpisu: 23.05.2024 News Alerty