Jakie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o prawach konsumenta?

W dniu 1 stycznia 2023 r., w wyniku implementacji między innymi dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 listopada 2019 r. (2019/2161), a także w celu wyeliminowania nieprawidłowości podczas wyprzedaży i wprowadzenia zakazu zawierania umów dotyczących usług finansowych na tzw. pokazach lub podczas wycieczek, weszła w życie nowelizacja Ustawy o Prawach Konsumenta.

Ustawa  wprowadza między innymi:

 • definicję legalną usług cyfrowych oraz powiązanych z nią zagadnień;
 • skrócenie terminu na udzielenie przez przedsiębiorcę odpowiedzi na reklamację z 30 dni na 14 dni;
 • zastosowanie przepisów dotyczących prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem, umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru na konsumenta oraz umów o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w sytuacji gdy z treści umowy wynika, że przepisy do takich osób stosuję się gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego;
 • zakaz zawierania umów dotyczących usług finansowych podczas pokazu lub wycieczki;
 • dodatkowe obowiązki informacyjne po stronie dostawcy internetowej platformy handlowej wobec konsumenta;
 • zakaz przyjmowania płatności przed upływem terminu na odstąpienie od umowy w przypadku, gdy umowa zawierana jest podczas wycieczki lub nieumówionej wizyty przedsiębiorcy lub pokazu;
 • 30 dniowy termin na odstąpienie od umowy zawartej podczas wycieczki lub nieumówionej wizyty w miejscu zamieszkania konsumenta;
 • zakaz wykorzystywania treści wytworzonych lub dostarczonych przez konsumenta w przypadku odstąpienia od umów o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej (z czterema wyjątkami wprost wskazanymi w ustawie);
 • dodatkowe przepisy w przedmiocie umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru na konsumenta, w tym zapisów dotyczących: (i) zgodności towaru z umową, (ii) odpowiedzialności przedsiębiorcy za brak zgodności towaru z umową, (iii) obowiązku naprawy lub wymiany towaru w przypadku stwierdzenia jego niezgodności z umową, (iv) możliwości i warunków złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpienia od umowy;
 • ustawowy termin umowy o dostarczenie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej oraz związanych z tym regulacjami, dotyczących np.: (i) zapisów o zasadach i warunkach dostarczania konsumentowi treści cyfrowej jak i o warunkach w przedmiocie odstąpienia od umowy, (ii) zapisów dotyczących zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową, (iii) odpowiedzialności przedsiębiorcy za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, (iv) zasad zmian treści cyfrowej lub usługi cyfrowej czy (v) zasad o wypowiadaniu przedmiotowych umów;
 • zastosowanie niektórych zapisów Ustawy o Prawach Konsumenta do umów dotyczących usług zdrowotnych, które są świadczone przez pracowników służby zdrowia pacjentom w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość.
Autor wpisu: 20.01.2023 News Alerty