Restrukturyzacje

Prowadzenie każdej działalności gospodarczej wiąże się z ryzykiem wynikającym z wielu czynników zarówno natury zewnętrznej, związanych z sektorem rynku, na którym działa przedsiębiorca oraz ogólną sytuacją gospodarczą, jak również wewnętrznych, wynikających ze sposobu funkcjonowania samej organizacji, a w szczególności błędów w zarządzaniu ryzykiem.

BCLA przygotowuje dedykowane rozwiązania prawne zarówno dla podmiotów zagrożonych trudną sytuacją finansową, w tym stanem niewypłacalności, jak również znajdujących się w stanie niewypłacalności oraz dla reprezentantów tych podmiotów.

Dysponujemy doświadczeniem w reprezentowaniu przedsiębiorców zarówno na wstępnej fazie kryzysu poprzez przygotowanie odpowiednich mechanizmów prawnych zmierzających do restrukturyzacji organizacji przedsiębiorcy (zmiana struktury kapitałowej, połączenie, podział, wsparcie w pozyskaniu zewnętrznego inwestora) lub restrukturyzacji jego zadłużenia (negocjacje z wierzycielami, zawieranie porozumień pozasądowych), jak również w postępowaniach upadłościowych, począwszy od szczegółowej analizy sytuacji ekonomicznej i prawnej przedsiębiorcy, przygotowania przedsiębiorstwa oraz jego reprezentantów do postępowania, wyboru optymalnej opcji postępowania upadłościowego, a skończywszy na złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości oraz czynnościach w toku samego postępowania upadłościowego.

Dla reprezentantów podmiotów zagrożonych upadłością prawnicy BCLA przygotowują rozwiązania prawne mające na celu ochronę ich majątków prywatnych przed potencjalnymi roszczeniami subsydiarnymi ze strony wierzycieli.

Nasze działania nie ograniczają się tylko do reprezentowania dłużników. BCLA podejmuje również aktywne działania w imieniu wierzycieli zarówno na etapie postępowań restrukturyzacyjnych związanych, w szczególności z negocjowaniem wszelkiego rodzaju porozumień z dłużnikami, w tym ustaleniu prawnych form zabezpieczeń spłaty wierzytelności, jak również zainteresowanych w aktywnym udziale w postępowaniach upadłościowych. W postępowaniach upadłościowych doradzamy wierzycielom w przygotowaniu i zgłoszeniu wierzytelności do masy upadłości, wspieramy wierzycieli w sprawowaniu czynnego nadzoru nad działaniami syndyków, jak również weryfikujemy działania podejmowane przez sędziów komisarzy postępowań upadłościowych.

Ponadto, BCLA reprezentuje zarówno wierzycieli, jak i dłużników we wszelkich postępowaniach sądowych (pozaupadłościowych), zarówno zmierzających do dochodzenia roszczeń, jak również mających na celu ochronę majątku przed roszczeniami potencjalnych wierzycieli.