Aktualności

2015-04-22

Kancelaria BCLA Bisiorek, Cieśliński, Adamczewska i Wspólnicy Sp.k.  reprezentowała spółkę E - TOTO Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przed Ministrem Finansów na podstawie przepisów ustawy o z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) w przedmiocie uzyskania zezwolenia na prowadzenie zakładów wzajemnych - bukmacherskich w sieci internet.

2015-03-06

W dniu 6 marca 2015 r. Sąd Najwyższy, w sprawie o sygn. akt III CZP 111/14, podjął uchwałę dotyczącą wykonywania prawa pierwokupu, który przysługuje gminom na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Powyżej wskazane uprawnienie gminy obciąża sprzedającego w przypadku, gdy nieruchomość uprzednio nabyta od Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego jest przedmiotem dalszej odsprzedaży w stanie niezabudowanym.

2015-02-02

Dnia 30 stycznia 2015 r. mocą uchwały Sądu Najwyższego (sygn. akt III CZP 34/14) zostały rozstrzygnięte istniejące w orzecznictwie sądów powszechnych oraz wśród przedstawicieli doktryny rozbieżności dotyczące możliwości wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego tzw. prokury łącznej niewłaściwej. Prokura tego rodzaju polega na tym, że prokurent jest umocowany do działania tylko łącznie z członkiem zarządu lub wspólnikiem, a samodzielnie nie może reprezentować spółek handlowych.

2014-12-02

Z dniem 25 grudnia 2014 r. w życie wchodzi ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2014-11-28

Z dniem 1 grudnia 2014 r. wchodzą w życie nowelizacje ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, jak również rozporządzenia w sprawie określenia wzorów stosownych formularzy, które prowadzą do zmiany zasad wpisu podmiotów lub zmiany ich danych w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, NIP, REGON oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w funkcjonującej od kilku lat formie tzw. "jednego okienka".

2014-11-27

W dniu wczorajszym Sąd Najwyższy podjął uchwałę istotną dla właścicieli nieruchomości oraz przedsiębiorców przesyłowych, dotyczącą kwestii czy gdy właściciel nieruchomości gruntowej, na której znajdują się urządzenia przesyłowe, wniesie przeciwko przedsiębiorcy powództwo o zasądzenie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości, odpowiadające treści służebności przesyłu, to takie zdarzenie przerywa bieg zasiedzenia tej służebności na rzecz przedsiębiorcy (sygn. akt III CZP 45/14).

Strony